Jdi na obsah Jdi na menu
 


project booklet

Comenius Project
2009-2011
Climate Change – Can we control it?
Maďarsko, Slovinsko, Česká republika


Hlavní myšlenka projektu
V roce 2009 se naše škola, na pozvání našich slovinských a maďarských partnerů,
zapojila do projektu, financovaného Evropskou komisí v rámci programu Comenius,
Byl to pro naši školu první projekt, do kterého jsme se v programu Comenius zapojili.
Proto jsme se v průběhu projektu neustále učili a hledali nejlepší cesty, jak tento program
naplnit.
Projekt má za cíl zvýšit povědomí studentů o změně klimatu jako globálním problému.
Téma změn klimatu se týká nás všech. Každý z nás by měl přispět k zastavení a
zpomalení tohoto procesu a zmírnění negativních dopadů.
Účast dětí a mládeže je nezbytná pro lepší a udržitelnou budoucnost naší planety,
poněvadž mohou ovlivnit malé změny v každodenním životě a také přispět ke snížení
emisí skleníkových plynů.
Zúčastněné země mají v této oblasti mnoho společného, a řeší obdobné problémy, proto
naše spolupráce byla velmi dobrá.
Do projektu se zapojili žáci ve věku 11 až 16 let a řada učitelů všech tří škol.
Partneři
Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Eger, Maďarsko
Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Ljubljana, Slovinsko
Gymnázium Boskovice, Česká republika
Koordinátoři projektu a učitelé


Cíle
- lepší pochopení problému změny klimatu, poznání,
- jak jejich chování může ovlivnit změnu klimatu
- zjištění, jak lze v rámci školy bojovat proti negativním vlivům změn klimatu
K dosaţení cílů jsme vyuţívali širokou škálu vyučovacích předmětů: biologii,
zeměpis, anglický jazyk, chemii, fyziku, matematiku, IVT, výtvarnou výchovu.
Studenti se učili týmové práci, projekt rozvíjel kreativitu a schopnost řešit
problémy.
Projekt je postaven na:
- aktivní účasti studentů a učitelů
- zapojení výzev, které přináší změna klimatu, do vyučovacího procesu
- vyuţívání ICT
- stálém kontaktu mezi partnerskými školami


Společné aktivity
. Prezentace v PowerPointu, ve kterých studenti představili svá města a země
Boskovice
Eger
Ljubljana
. Logo a maskot
 Společně jsme sestavili dotazník, ve kterém jsme zkoumali, co studenti vědí o klimatických změnách, jejich příčinách a důsledcích. Odpovědi byly vyhodnoceny a porovnány pomocí diagramů v programu Excel. Průzkum byl proveden jak na začátku, tak na konci projektu. Srovnání ukázalo pokrok ve znalostech studentů.
. Na kaţdou školu byli pozváni hosté – odborníci, kteří přednesli zajímavé přednášky a besedovali se ţáky o dané problematice. Na naší škole to byl doc. RNDr. Zdeněk Bochníček z Masarykovy univerzity.
. Společnými silami byl sestaven elektronický slovníček nejvýznamnějších pojmů s ozvučením v angličtině, češtině, maďarštině a slovinštině.
. Grafické a umělecké ztvárnění dojmů a představ o klimatických změnách vtělili ţáci všech tří škol do mnoha obrázků, které začali kreslit při projektové návštěvě ve Slovinsku u jezera Bohinj, a dotvářeli pak na jednotlivých školách. Z obrázků byla sestavena putovní výstava, jejíţ vernisáţ se konala při projektovém setkání v Boskovicích, a dále pak pokračovala do Lublaně, odkud byla převezena na závěrečné projektové setkání v Egeru.
. Žáci popsali a zobrazili své nápady, jak omezit a sníţit emise skleníkových plynů
. Ze záběrů, které studenti pořídili v místním regionu, byl sestaven krátký film o znečišťování ovzduší.
. V krásném prostředí Triglavského národního parku byl zorganizován projektový kemp u jezera Bohinj. Ţáci zde získávali nové poznatky o ţivotním prostředí a klimatických změnách, prováděli různá cvičení a experimenty.

. Studenti byli v neustálém kontaktu s ostatními prostřednictvím e-mailu a Skype.
. Hra „The Shift in the Mind“, kterou sehráli ţáci na kaţdé ze zúčastněných škol, uvedla na jeviště představitele ţivočišné a rostlinné říše i lidstva. Hlavní postavy v ní odsoudily způsoby, jak někteří lidé nešetrně zacházejí s ţivotním prostředím.
. Žáci zkoumali, jaké jsou v rámci školy moţnosti úspor energie. Poukázali na nedostatky a plýtvání, jako rozsvícená světla v prázdných třídách, kapající kohoutky, nevypnuté spotřebiče apod. Zjištěné nedostatky zveřejnili prostřednictvím výstavky kreseb.
Projektová setkání
Ve všech zúčastněných školách se postupně konaly projektové schůzky, na kterých jsme plánovali společný postup a organizaci jednotlivých aktivit, a vzájemně se lépe poznávali.
Kaţdá hostující škola připravila program, při kterém hosté také mohli poznat zajímavosti a specifika města, kraje a školy.
. První setkání se konalo v září 2009 v Egeru. Zúčastnili se ho 3 učitelé z České republiky, dva učitelé a čtyři studenti ze Slovinska. ˇUčastníci byli seznámeni se školou a krásami města i okolí. Hlavním bodem programu byl základní plán aktivit na celé projektové období.
. V dubnu 2010 se konalo projektové setkání ve Slovinsku, kterého se zúčastnilo šest
studentů a dva učitelé z Maďarska a tři učitelé a sedm studentů z ČR.
Setkání probíhalo nejprve ve škole Milana Šuštarčiča v Lublani, a posléze ve
výukovém středisku Dom Bohinj, spolu s 35 slovinskými studenty a učiteli.
Studenti zde pracovali ve smíšených skupinách na řešení různých praktických úkolů.
Zkoumali flóru a faunu, klima, kvalitu vody, a sledovali vlivy různých činitelů na
ţivotní prostředí. Součástí programu byly také prezentace jednotlivých škol, a různé
sportovní aktivity. Rovněţ začali pracovat na návrzích pro připravovanou výstavu
obrázků.
. Na dalším setkání v Lublani při příleţitosti 30. Výročí školy Milana Šuštarčiča byla
podepsána dohoda o vzájemném partnerství škol.
Dohodli jsme se na ukládání výsledků projektu na pracovní plochu eTwinning, a odvezli
připravené obrázky pro výstavu v Boskovicích.
. V září jsme prezentovali náš projekt na mezinárodní konferenci Comenius a eTwinning
v Praze.
. V říjnu se konala projektová schůzka v Boskovicích, které se zúčastnili 3 učitelé a dva
studenti z Maďarska. Ze Slovinska přicestovala třída kolegy France Renka se svými
učiteli. Ti zde nejen poznávali zajímavosti a krásy Boskovicka a Moravy, ale také
prohloubili kontakty s našimi studenty, a zúčastnili se vernisáţe výstavy obrázků.
Během pobytu probíhalo upřesňování dalšího programu projektu a plánu na další rok.
. Závěrečná projektová schůzka se konala opět v Egeru, v červnu 2011. Z Boskovic se
zúčastnili 4 učitelé a dvě studentky.
Doprovodný program se také vztahoval ke klimatickým problémům:
Návštěva vodní elektrárny poukázala na potřebu vyuţívání alternativních zdrojů energie a
sniţování emisí oxidu uhličitého.
Jako symbol zdravého ovzduší pouštěly děti vlastnoručně vyrobené papírové draky se
symboly projektu.
Slovinští ţáci zde předvedli svoje nastudování hry The Shift in the Mind.


Význam projektu pro studenty
. Přitáhnout studenty k projektovým aktivitám
. Výborná příleţitost ke komunikaci v cizích jazycích
. Práce s počítači, komunikačními technologiemi a reprodukční technikou
. Zvyšování znalostí o kultuře, historii, geografii a zajímavostech partnerských zemí
. Podpora a rozvoj organizačních schopností, sociálních dovedností a empatie
. Rozvoj logického myšlení, pozornosti, učení
. Rozvoj estetického cítění, kreativity
. Prostor pro iniciativu, plánování, kritické myšlení, samostatnost
. Motivace ke skupinové a týmové práci
. Podpora sebevědomí, přímosti, otevřenosti, odhalování skrytých schopností
. Zvýšení zájmu o některé vyučovací předměty


Výsledky projektu
PowerPointové prezentace partnerských škol, měst a zemí Logo a maskot projektu Trička s logem projektu Pracovní sešit pro práci v projektovém kempu Bohinj s výsledky prováděných studií Čtyřjazyčný elektronický slovník se slovní zásobou týkající se změn klimatu Dotazníky o znalostech studentů o klimatických změnách, jejich grafické zpracování Kresby s klimatickou a environmentální tématikou PowerPointová prezentace o dopadech změn klimatu a sníţení emisí skleníkových plynů Videozáznamy o znečištění ovzduší Papíroví draci Broţura shrnující průběh a výsledky projektu


Shrnutí
Tímto projektem jsme se snaţili pomoci našim studentům pochopit problémy globálních změn klimatu a přispět k tomu, aby se zamysleli nad moţnostmi jejich řešení, aby poznali, ţe šetřením energií a zamezením plýtvání mohou přispět k prevenci emisí a skleníkových plynů, aniţ by utrpěla kvalita jejich ţivota. Snaţili jsme se, aby si uvědomili svou osobní zodpovědnost za kvalitu ţivotního prostředí. Naším cílem také bylo pomáhat studentům získávat nové znalosti a dovednosti včetně práce s digitálními technologiemi, učit se týmové práci, logickému myšlení a plánování.
Účast studentů na projektu prokázala jejich citlivost vůči dané problematice a zaujetí pro zlepšování kvality prostředí a ţivota.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář